Subversion Repositories eduke32

Rev

Rev 7963 | Rev 8284 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 7963 Rev 8094
Line 28... Line 28...
28
*.manifest
28
*.manifest
29
/*.map
29
/*.map
30
/platform/Windows/*.map
30
/platform/Windows/*.map
31
*.pdb
31
*.pdb
32
.vs/
32
*.iobj
-
 
33
*.ipdb
-
 
34
*.ilk
-
 
35
.vs/
33
*.VC.db
36
*.VC.db
34
*.VC.opendb
37
*.VC.opendb
35
*.sym
38
*.sym
36
/*.grp
39
/*.grp
37
/*.rts
40
/*.rts
Line 44... Line 47...
44
*.opensdf
47
*.opensdf
45
*.vcxproj.user
48
*.vcxproj.user
46
*.psess
49
*.psess
47
*.vsp
50
*.vsp
48
/platform/Windows/Build/
51
/platform/Windows/Debug/
-
 
52
/platform/Windows/Release/
-
 
53
/platform/Windows/Build/
49
/platform/Windows/x64/
54
/platform/Windows/x64/
50
/platform/Windows/Win32/
55
/platform/Windows/Win32/
51
*.exp
56
*.exp
52
*.lib
57
*.lib
53
perl.exe.stackdump
58
perl.exe.stackdump
Line 57... Line 62...
57
*.dSYM/
62
*.dSYM/
58
63
59
.DS_Store
64
.DS_Store
60
._*
65
._*
61
66
/source/voidwrap/sdk/
-
 
67