Subversion Repositories eduke32

Rev

Rev 8711 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 8711 Rev 8713
Line 432... Line 432...
432
        glGetProgramInfoLog(PHandle, sizeof(logbuf), NULL, logbuf);
432
        glGetProgramInfoLog(PHandle, sizeof(logbuf), NULL, logbuf);
433
        if (logbuf[0])
433
        if (logbuf[0])
434
            OSD_Printf("animvpx link log: %s\n", logbuf);
434
            OSD_Printf("animvpx link log: %s\n", logbuf);
435
435
436
        /* Finally, use the program. */
436
        /* Finally, use the program. */
437
        useShaderProgram(PHandle);
437
        polymost_useShaderProgram(PHandle);
438
    }
438
    }
439
#endif
439
#endif
440
440
441
    ////////// GL STATE //////////
441
    ////////// GL STATE //////////
442
442
Line 487... Line 487...
487
void animvpx_restore_glstate(void)
487
void animvpx_restore_glstate(void)
488
{
488
{
489
#ifdef USE_GLEXT
489
#ifdef USE_GLEXT
490
    if (glinfo.glsl)
490
    if (glinfo.glsl)
491
    {
491
    {
492
        useShaderProgram(0);
492
        polymost_useShaderProgram(0);
493
        polymost_resetProgram();
493
        polymost_resetProgram();
494
    }
494
    }
495
#endif
495
#endif
496
496
497
//    glPopAttrib();
497
//    glPopAttrib();