Subversion Repositories eduke32

Rev

Rev 8685 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 8685 Rev 8798
Line 1088... Line 1088...
1088
    USERp u = User[SpriteNum];
1088
    USERp u = User[SpriteNum];
1089
    SPRITEp psp = User[SpriteNum]->tgt_sp;
1089
    SPRITEp psp = User[SpriteNum]->tgt_sp;
1090
    int CanSeePlayer(short SpriteNum);
1090
    int CanSeePlayer(short SpriteNum);
1091
    short tang;
1091
    short tang;
1092
1092
1093
#define RANDOM_NEG(x) (RANDOM_P2((x)<<1) - (x))
-
 
1094
-
 
1095
    tang = getangle(psp->x - sp->x, psp->y - sp->y);
1093
    tang = getangle(psp->x - sp->x, psp->y - sp->y);
1096
1094
1097
    if (move_sprite(SpriteNum, sintable[NORM_ANGLE(tang+512)] >> 7, sintable[tang] >> 7,
1095
    if (move_sprite(SpriteNum, sintable[NORM_ANGLE(tang+512)] >> 7, sintable[tang] >> 7,
1098
                    0L, u->ceiling_dist, u->floor_dist, CLIPMASK_ACTOR, ACTORMOVETICS))
1096
                    0L, u->ceiling_dist, u->floor_dist, CLIPMASK_ACTOR, ACTORMOVETICS))
1099
        sp->ang = NORM_ANGLE((sp->ang + 1024) + (RANDOM_NEG(256 << 6) >> 6));
1097
        sp->ang = NORM_ANGLE((sp->ang + 1024) + (RANDOM_NEG(256, 6) >> 6));
1100
    else
1098
    else
1101
        sp->ang = NORM_ANGLE(tang + (RANDOM_NEG(256 << 6) >> 6));
1099
        sp->ang = NORM_ANGLE(tang + (RANDOM_NEG(256, 6) >> 6));
1102
1100
1103
    DoActorSetSpeed(SpriteNum, FAST_SPEED);
1101
    DoActorSetSpeed(SpriteNum, FAST_SPEED);
1104
1102
1105
    //u->jump_speed = -800;
1103
    //u->jump_speed = -800;
1106
    PickJumpMaxSpeed(SpriteNum, -400); // was -800
1104
    PickJumpMaxSpeed(SpriteNum, -400); // was -800